Polityka prywatności – klauzula informacyjna RODO dane osobowe – zasady przechowywania i przetwarzania

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanych dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administrowanie danymi osobowymi w PHU NATALIA s.c.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z umową krótkotrwałego najmu pokojów w ośrodku „Barwy Morza” w Rowach jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „NATALIA” s.c. Graf & Graf z siedzibą w Słupsku, przy ul. Parkowa 1A, 76-200 Słupsk, zwane dalej PHU NATALIA s.c. Dane osobowe przechowywane są w warunkach uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

II. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z osobą odpowiedzialną za przechowywanie w przedsiębiorstwie danych osobowych pod emailem: grafem@tlen.pl lub korespondencyjnie na w/w adres Spółki.

III. Cele i podstawy przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz okres ich przechowywania.

1. Prowadzenie przez PHU NATALIA s.c. działalności w zakresie krótkotrwałego wynajmu pomieszczeń; podstawa: art. 6 ust 1lit. b) RODO: niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik – do czasu zakończenia realizacji umowy i jej rozliczenia oraz przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.

2.W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków; podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do niezbędnego czasu istnienia prawnie uzasadnionych interesów PHU NATALIA s.c. stanowiących podstawę tego przetwarzania, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, pozyskane zarówno w przypadku zawarcia i realizacji umowy najmu, jak i w przypadku niezawarcia takiej umowy.

IV. Uprawnienia osoby, której dane osobowe są przechowywane i przetwarzane:

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podst. art. 6 ust.1 lit. f RODO chyba, że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności,
  • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;

wnioski w tym zakresie można przesłać lub składać osobiście na wymieniony w pkt II adres

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do monitorowania stosowania przepisów zgodnie z art.51 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Zakres i cel pozyskiwania danych osobowych.

1. W trakcie procesu zawierania umowy na krótkotrwały wynajem pomieszczeń oraz jej realizacji ( rezerwacja telefoniczna lub za pomocą email, zameldowanie osoby) pozyskujemy, przechowujemy i przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu i historia połączeń, stan rodzinny, numer konta bankowego najemcy.

2. Celem tych czynności jest zawarcie umowy krótkotrwałego wynajmu pomieszczeń pomiędzy PHU NATALIA s.c. a najemcą i jej realizacja, w związku z tym podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy i określenia stron i warunków umowy.

VI. Odbiorcy danych osobowych.

1. W zasadzie nasze przedsiębiorstwo nie przewiduje przetwarzania danych osobowych poza przedsiębiorstwem i przekazywania ich innym podmiotom.

2. Udostępnienie danych osobowych podmiotom zewnętrznym może nastąpić jedynie w przypadku prawnego obowiązku wykazania faktów czy wykazania wykonania określonych obowiązków na rzecz uprawnionych organów.

VII. Potwierdzenie przez najemcę zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych.

W związku z wolą zawarcia umowy krótkotrwałego najmu pomieszczeń od PHU NATALIA s.c. najemca zobowiązany zostanie wraz z zawarciem tej umowy do wyrażenia zgody, poprzez złożenie podpisu na formularzu informacyjnym  na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych ujawnionych w procesie zawarcia i realizacji umowy najmu na wyżej wymienionych warunkach.